Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2016 m. birželio 22 d., trečiadienis

Šiuolaikinis mokytojas - ateities kartų architektas

Lietuvos mokinių rezultatai tarptautiniame kontekste rodo, kad gamtos mokslų, matematikos ir skaitymo pasiekimai yra tik šiek tiek pagerėję, o žemiausią pasiekimų lygmenį pasiekia dauguma mokinių, todėl būtina stiprinti STEAM mokslų mokymosi paradigmą, kurti naujas, mokiniams patrauklias mokymosi aplinkas, ugdymą sieti su išmaniosiomis technologijomis, kūrybiškumu, inovatyvumu, formuoti nuolatinio mokymosi nuostatą, stiprinti lyderystę visuose lygmenyse. Vienas iš kelių – mokytojų nuolatinis tobulinimasis ne tik Lietuvoje, bet ir gerosios patirties iš užsienio šalių perėmimas bei sklaida.
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, teikianti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į svarbiausius dvidešimt pirmojo amžiaus mokymo(-si) prioritetus, suvokia, kad greitai besikeičiančiame pasaulyje prireikia vis daugiau naujų kompetencijų, padedančių ne tik išspręsti su vaikais ir jaunimu susijusias problemas, bet ir užtikrinti kokybišką mokymą/si, tenkinantį mokinių, jų tėvų ir visuomenės poreikius.
Mokyklos pedagogai ir vadovai pripažįsta, kad informacijos pertekusiame pasaulyje tokie gebėjimai kaip kritinis, analitinis, kūrybinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, iniciatyvumas ir socialumas tampa vertingesni už faktines žinias ir sukauptą informaciją, tačiau pedagogams išmaniųjų technologijų bei sparčių pokyčių amžiuje ne visada lengva ugdymo procese pereiti nuo žinių perdavimo prie mokinių įgalinimo atrasti ir formuoti žinias, nuo instrukcijų suteikimo prie efektyvaus mokymosi skatinimo, nuo vienodų metodų visiems prie pagarbos individualiems poreikiams ir gebėjimams.
Atsižvelgdama į nūdienos sąlygas ir iššūkius, Jolita Petkevičienė Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje inicijavo ir kartu su komanda parengė „Erasmus+“ KA1 programos projektą „Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų architektas". Šiam projektui buvo suteikta Europos Sąjungos dotacija.
Įgyvendindama projektą „Mokytojas – ateities kartu architektas" mokyklos bendruomenė stiprins lyderystę, tobulins STEAM mokslų ugdymo kokybę, įgis XXI amžiaus mokytojui reikalingų kompetencijų, kurios padės kurti šiuolaikišką, mokiniui patrauklią ir interaktyvią mokymosi aplinką. Mokyklos bendruomenė ir talentingiausi mokytojai, vadovai įsitrauks į mokytojų - lyderių klubo, buriančio skirtingų užsienio šalių lyderius, veiklą. Tai turės teigiamos įtakos ne tik mūsų mokyklos mokinių motyvacijai, pažangai, STEAM mokslų populiarinimui, bet ir Europos švietimo kokybės užtikrinimui.
16 projekto dalyvių dalyvaus įvairiose mobilumo veiklose: tiek kvalifikacijos tobulinimo kursuose, tiek semsis patirties šešėliuodami užsienio šalies mokyklų darbuotojus (Lenkijos, Suomijos, Islandijos, Čekijos, Bulgarijos, Ispanijos) bei pasidalys su jais savo profesine patirtimi. Jų tobulinimasis bus pagrįstas teorinės medžiagos analizavimu, aktyvia veikla, patirtiniu mokymusi, bendravimu ir bendradarbiavimu. Kiekvienos dienos pabaigoje projekto dalyviai apmąstys savo veiklą, įgytą patirtį bei kaip ją galėtų pritaikyti, organizuojant ir planuojant ugdomąjį procesą.
Grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių metodinių dienų, seminarų, konferencijų metu mokytojai perteiks gerąją užsienio patirtį mokyklos, miesto ir šalies pedagogams, pasiūlys naujų ar adaptuotų darbo metodikų, kurias ne tik pristatys, bet ir taikys praktikoje. Tai stiprins jų, kaip mokytojų lyderių, savybes, o inovatyvumas ir kūrybingumas, mokant savo pavyzdžiu kolegas yra svarbus akstinas, sudarantis sąlygas motyvuoti mokyklą eiti pažangos keliu.
Projekto dalyviai, nusiteikę tobulėti ir perteikti gerąją patirtį, gebantys įgyvendinti pokyčius, ne tik patys patobulins bendrąsias, profesines ir asmenines kompetencijas, bet ir sustiprins nuostatą plėtoti savarankišką mokymąsi, suvoks savitarpio pagalbos ir kolegialaus bendradarbiavimo naudą. Tai padės stiprinti besimokančiųjų bendruomenę, paspartins būtiniausių pokyčių įgyvendinimą Europos švietimo sistemoje ir mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimą: stiprės pasidalintoji lyderystė, kiekvienam mokiniui bus sudarytos palankesnės sąlygos asmeninei ūgčiai, pamokose bus kuriama motyvuojanti mokytis, kiekvienam bendruomenės nariui patraukli aplinka.