Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2020 m. vasario 29 d., šeštadienis

DIFUZIJOS REIŠKINYS ĮVAIRIUOSE SKYSČIUOSE. STEAM

                   5a klasės mokiniai stebėjo difuziją vandenyje ir aliejuje. Į šiuos skysčius pylė rašalą, tušą, kalio permanganatą, brilijantinę žalumą, kiaušinių dažus. Pastebėjo, kad difuzija vandenyje vyksta skirtingai įpylus skirtingas medžiagas. Aliejuje difuzija šiek tiek vyksta, kai įberiama dažų. Aliejuje dufuziją pagreitina keli alkoholio lašai. 
Mokytoja Rasa KižienėRUOŠIAMĖS KONKURSUI. STEAM

Ruošiame stendinį pranešimą respublikiniam konkursui "Mano žvilgsnis į supantį pasaulį". Tyrimo tema " Oro ir jo sudedamųjų dalių savybių tyrimas"
Mokytoja Ramunė Rakauskienė

2020 m. vasario 15 d., šeštadienis

MEDŽIAGŲ SAVYBIŲ TYRIMAS.

                   5a klasės mokiniai tyrė cukraus ir krakmolo savybes: skonį, spalvą, kvapą, tirpumą bei apubūdino lietimo pojūčius. Veiklas oganizavo ir vykdė Goda ir Deimantė.
Fizikos mokytoja Rasa KIžienė2020 m. vasario 12 d., trečiadienis

KOMPIUTERIUKŲ RALIS 2020. STEAM modulis

               Mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami informacinių technologijų mokytojo Mindaugo Leskevičiaus ir matematikos mokytojos Angelė Grigonienės dalyvauja projekte "Kompiuteriukų ralis 2020". Projektą organizuoja Kompiuteriukų paramos fondo komanda. Mokytojams buvo padovanotas įrangos komplektas: 8 BBc Micro:bit kompiuteriukai bei 4 elektronikos priedų rinkiniai. 
                    Mokiniai susidomėję mokosi dirbti su gautais Mikro:bit ir elektronikos priemonėmis. Dar tik pirmieji bandymai, tačiau tikrai sėkmingi.
Mokytojai Mindaugas Leskevičius ir Angelė Grigonienė


2020 m. vasario 8 d., šeštadienis

Indikatorių paieška. STEAM modulis

                     Gamtos ir žmogaus pamoka "Gamtiniai indikatoriai". Tiriamojo darbo metu įvairių vaisių ir daržovių sultis maišėme su citrinos rūgšties, sodos tirpalu bei vandeniu ir tikrinome, kurie vaisiai ir daržovės gali būti indikatoriais, o kurie ne. 
Fizikos mokytoja Rasa Kižienė


Žiemos linksmybės mokyklos laboratorijoje

             Išsiilgę sniego 1b klasės mokiniai žiemą susikūrė tiesiog mokyklos laboratorijoje. Pasigaminę dirbtinio sniego smagiai lipdė įvairias figūras, spaudė sniege rankų antspaudus. Tai buvo džiugų emocijų antplūdis! 
Mokytoja Rasa Baranauskė2020 m. vasario 4 d., antradienisNacionalinės švietimo agentūros                                                    2020-01-16 Nr. S-
Ugdymo turinio rengimo skyriaus
metodininkei Onai Vaščenkienei


DĖL INFORMACIJOS APIE STEAM VEIKLŲ ĮGYVENDINIMĄ


Alytaus Šaltinių progimnazija, atsakydama į Jūsų 2020 m. sausio 9 d.
 elektroninį laišką
 „Dėl STEAM tinklo“, pateikia informaciją apie STEAM veiklų įgyvendinimą.
2019 m. Alytaus Šaltinių progimnazija įgyvendino STEAM veiksmų planą.
 Pristatome jo  įgyvendinimo  rezultatus:
Eil. Nr.
Sritis
Uždaviniai
Uždavinių įgyvendinimo veiksmai
Uždavinių įgyvendinimo rezultatas
1.
Asmenybės ūgtis

Gerinti mokinių pasiekimus STEAM mokslų srityje
Interaktyvių, šiuolaikiškų ir tiriamąją veiklą skatinančių ugdymo(si) metodų naudojimas ir probleminio mąstymo skatinimas pamokose ir neformaliajame švietime.
NMPP matematikos rezultatai už šalies vidurkį aukštesni: 2 ir 4 klasių mokinių 0,3 proc.,  6 klasių mokinių 1,2 proc.
4 klasių mokinių NMPP gamtos mokslų  rezultatai už šalies vidurkį aukštesni 22,0 proc.
70 proc. mokytojų taiko interaktyvius, šiuolaikiškus ir tiriamąją veiklą skatinančius ugdymo(si) metodus.
1–8 ir 10 klasių mokinių mokymosi kokybė, lyginant su 2018 m., padidėjo 1,8 proc. Visi mokiniai turi asmeninius individualios pažangos fiksavimo aplankus, kuriuose fiksuojama asmeninė mokinio pažanga.
„Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms“ išbandymas, 4 pedagogai dalyvaus šios programos integravimo mokymuose
Išbandoma „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5–8 klasėms“ 6d klasėje.
2.
Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis
Skatinti mokinius domėtis STEAM mokslais
Neformaliojo švietimo programų ir modulių pasiūla
Įgyvendinta 19 STEAM mokslų krypties neformaliojo švietimo programų ir 4 moduliai.
Pasirinktas programas aktyviai lankė 49,8 proc. visos mokyklų mokinių.
3.
Ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira

Kurti tiriamajai veiklai tinkamas edukacines aplinkas
Gamtos mokslų kabinetų turtinimas
1–4 klasių STEAM mokslų laboratorija pilnai aprūpinta šiuolaikinėmis tyrinėjimui skirtomis priemonėmis, o 5–8 klasių gamtos mokslų kabinetai šiuolaikinėmis tyrinėjimui skirtomis priemonėmis aprūpinti iš dalies.
4.

Ugdymasis (mokymasis): paremiantis mokymąsi
Atnaujinti STEAM mokslų stiprinimo strategiją
Sudaryta darbo grupė STEAM mokslų stiprinimo strategijai parengti
Parengta 2019–2021 metų STEAM mokslų stiprinimo strategija.
Stiprinti formaliojo ir neformaliojo švietimo sąsajas, ugdymą karjerai
Integruotų veiklų vykdymas nepamokinės ugdomosios veiklos dienomis
1–4 klasėse 10 dienų, 5–8 ir 10 klasėse 8 nepamokinės ugdomosios veiklos dienos buvo skirtos integruotai, tiriamajai, projektinei STEAM veiklai vykdyti.
STEAM integravimas į klasės auklėtojų veiklą siejant su socialine veikla ir ugdymu karjerai
5–8 klasėse sukurta ir funkcionuoja integruota STEAM, socialinės veiklos ir ugdymo karjerai sistema.

5.
Besimokanti bendruomenė
Tobulinti mokytojų IKT kompetencijas
Office 365 įsisavinimas
Organizuoti Office 365 mokymai.
Visi mokytojai naudoja Office 365.
6.Lyderystė ir įgalinanti vadyba

Kurti ir tobulinti mokyklų partnerystės projektus su socialiniais partneriais ir įsijungti STEAM mokyklų tinką
Bendradarbiavimas su respublikos ir miesto STEAM mokyklų tinklo mokyklomis
Kryptingai bendraujama ir bendradarbiaujama su respublikos „Šaltinio(-ių)“ vardą turinčiomis mokyklomis, socialiniais partneriais bei Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, siekiant tobulinti STEAM mokslų srities metodikas.
Skleisti darbo patirtį virtualioje aplinkoje
Internetinės STEAM svetainės http://steammokykla.blogspot.lt/ , Facebook`o paskyros https://www.facebook.com/saltiniupagrindine/ pildymas
Mokytojai nuolat ir operatyviai dalijasi darbo patirtimi bei pasiekimais STEAM mokslų srityje progimnazijos internetinėje STEAM svetainėje bei Facebook`o paskyroje.
Stiprinti mokinių lyderystę
Vyresniųjų klasių mokinių bendradarbiavimas su jaunesniais mokiniais
Įvyko dvi tiriamosios veiklos dienos, kurių metu 1–4 klasių mokiniai tiriamąją veiklą vykdė kartu su 5–8 klasių mokiniais.
Organizuoti STEAM mokslų veiksmingumo tyrimą
Atliktas kokybinis ir kiekybinis STEAM mokslų veiksmingumo tyrimas
80 proc. visų klasių mokinių teigiamai vertina gamtamokslinio ugdymo turinio įgyvendinimą progimnazijoje.

__________________________________  


2020 m. vasario 2 d., sekmadienis

MOKINIAI TĘSIA SAVO STEBĖJIMUS IR TYRINĖJIMUS

Spalio mėnesį STEAM modulio biologijos pamokos metu mokiniai kūrė mikropasaulį stiklainyje. Visą tą laiką mokiniai  stebėjo augalų augimą ir šiandieną pamokos metu su mokytojos pagalba aptarė mikrokosmo pokyčius.
Biologijos mokytoja Regina Gimbutienė
MEDŽIO AMŽIUS

                    3d klasės mokiniai mokėsi apskaičiuoti medžio amžių. Jie mokyklos kieme matavo medžių kamienų apimtį ir pagal duotą formulę skaičiavo apytikrį medžių amžių.
Mokytoja Aldona Katilienė