Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2019 m. gruodžio 25 d., trečiadienis

2019 m. gruodžio 22 d., sekmadienis

Fontanai veikia...

                      Mokiniai, naudodami paprasčiausias buityje naudojamas priemones, pasigamino savaime veikiantį fontaną. Tam prireikė nemažai pastangų ir kantrybės. Visą triūsą vainikavo trykštančio vandens srovė.
Mokytoja Angelė Grigonienė2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis

Spalvų burtai

              Mokiniai stebėjo, kaip gamtiniai indikatoriai keičia spalvas rūgštiniame ir šarminiame tirpale. Taip pat atliko šarminio metalo natrio ir vandens reakciją, kurios metu susidarė stiprus šarmas. pabaigoje mokiniai skaidė vandenilio peroksidą ir pasigamino daug "Dramblio" dantų pastos.
Mokytoja Ramunė Raguckienė                  


IŠMOKIME MATUOTI TIKSLIAI

                Mokiniai kėlė hipotezes apie vandens temperatūrą ir jo kiekį ir savo spėjimus tikrino matuodami. Padarę išvadas, suprato, kodėl tiksliai turi matuoti mokslininkai, vaistų gamintojai ir virėjai.
Mokytoja Regina Gimbutienė


Projektas „Jaunieji tyrėjai“

                      Alytaus Šaltinių progimnazija, suvokdama STEAM srities mokslų poreikį, jau ketvirti metai stiprina STEAM mokslų ugdymą ir mokant gamtos mokslų remiasi probleminiu, tyrinėjimu grįstu ugdymu, sudaro mokiniams galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminį mąstymą bei kūrybiškumą.
                Tokiu tikslu vyko projektas „Jaunieji tyrėjai“,  kurį vykdė 5-7 klasių mokiniai, besidomintys juos supančia aplinka, gamta, smalsūs tyrinėti ir geriau ją pažinti. Viena iš sudedamųjų projekto dalių – integruotas gamtos mokslų modulis žingeidiems mokiniams, norintiems STEAM dalyko – biologijos, matematikos, fizikos, chemijos – mokytis kitaip: stebėjimo, bandymo, eksperimento pagalba. Tokie tyrinėjimu grįsti  praktiniai užsiėmimai visus metus vyko mokykloje ir jos aplinkoje.
Dar sausio mėnesį projekto mokiniai dalyvavo Žaliojoje pamokoje  "Kuriu savo saugomą teritoriją“, kurią vedė Metelių regioninio parko administratorius Artūras Pečkys.
Kitų užsiėmimų metu mokiniai tyrė vandens savybes, stebėjo ir aptarė sunaudotus vandens kiekius savo šeimose ir būdus vandeniui taupyti. Vėliau apsilankė Alytaus vandens nuotekų valymo įrenginių įmonėje „Feliksnavis“, susipažino su nuotekų valymo procesu,  suprato vandens taupymo svarbą.
Jaunieji tyrėjai rinko kerpes nuo mokyklos teritorijoje augančių medžių  ir jų pagalba įvertino oro užterštumo lygį. Nustatytas vidutinis oro užterštumas palei Lauko gatvę ir švarus oras mokyklos kiemo teritorijoje.
Projekto dalyviai atliko ir mokyklos teritorijos dirvožemio rūgštingumo tyrimą, apibendrino gautus duomenis ir nustatė silpnai rūgštų (pH 4,5-6) jos dirvožemį.
Mokiniai augino vienaląsčius organizmus iš Gulbynės mikroornitologinio draustinio vandens, stebėjo juos pro mikroskopą.
Chemijos modulio metu mokiniai išskyrė deguonį ir tyrė jo savybes. Kitos pamokos metu  jie išskyrė anglies dioksidą dviem būdais (iškvepiant ir cheminės reakcijos metu) ir stebėjo, kaip išsiskyręs anglies dioksidas drumsčia kalkių vandenį. Apibendrino rezultatus ir padarė išvadas.
Matematikos modulio metu mokiniai  domėjosi aukščiausiais pasaulio pastatais, tyrė jų konstrukcijas. Iš žinomų geometrinių figūrų konstravo bokštus, naudodami įvairias medžiagas. Su užsidegimu mokiniai konstravo ir aitvarus, juos gamino, skaičiavo jų kaip matematinių objektų elementus ir išbandė aitvarų skridimą mokyklos teritorijoje.
Projekto mokiniai dalyvavo Alytaus regiono aplinkos apsaugos prie Aplinkos ministerijos departamente – Alytaus valdyboje, klausėsi paskaitos, buvo aktyvūs viktorinoje.
Jie taip pat apsilankė  Dzūkijos nacionaliniame parke, dalyvavo edukacinėje programoje Marcinkonyse. Jaunieji tyrėjai keliavo ekologiniu taku, susipažino su  šio krašto gamta, saugomomis organizmų rūšimis, dzūkų papročiais, tradicijomis, kulinariniu paveldu.
Projektą rėmė Alytaus miesto savivaldybė.
Jaunieji tyrėjai, aktyviai įsitraukė į gamtos tyrinėjimo procesus, išmoko kelti klausimus ir ieškoti atsakymų, diskutavo apie savo stebėjimus, atradimus, patirtį, įžvelgė gamtos reiškinių priežastis, dėsningumus – t.y. išaugo gamtamokslinis smalsumas, mokinių motyvacija, patobulėjo patyriminis, probleminis mąstymas, atsakomybė už gamtos išsaugojimą.

Regina Gimbutienė
Šaltinių progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė

2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

                   Mokiniai tęsia fontanų gamybą. Šis darbas reikalauja didelio krupštumo ir atidumo. Šaunuoliai mokiniai.
Mokytoja Angelė Grigonienė2019 m. gruodžio 8 d., sekmadienis

 Fontanų gamybos pradžia...
Mokytoja Angelė Grigonienė


FONTANŲ ISTORIJA

                   Mokiniai iš įvairių šaltinių rinko medžiagą apie fontanus, jų istoriją, domėjosi senoviniais ir šiuolaikiniais fontanais. Įdomiausią surinktą medžiagą mokiniai pristatė programos Microsoft Powerpoint pagalba. Mokinių darbai buvo labai kūrybiški ir įdomūs.
Mokytoja Angelė Grigonienė