Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2016 m. kovo 28 d., pirmadienis

Skaitmeniniai pokyčiai Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje


            Mokytojas šiuolaikinėje mokykloje turi pasižymėti ne tik bendrąja pedagogine kompetencija, bet ir edukacinių idėjų bei technologijų taikymo kompetencija, išmanyti šiuolaikines didaktines sistemas bei gebėti jas taikyti savo veikloje. Lietuvos švietimo strategijoje teigiama, kad būtina įgyvendinti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, padėsiančias mokytojams įgyti kompetenciją diferencijuoti, personalizuoti ugdymą, tikslingai taikyti mokytis padedančius (įsi)vertinimo būdus bei diegti išmaniąsias technologijas ugdymo procese.
        Kurdama motyvuojančią ir kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką, Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla inicijavo tęstinius mokymus mokytojams „Skaitmeniniai pokyčiai mokykloje “, kurių tikslas – tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimus. Programą parengė ir mokymus vedė mokyklos direktorius Alfonsas Lietuvininkas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičienė, vyresnysis informacinių technologijų mokytojas Mindaugas Leskevičius ir fizikos mokytoja metodininkė Rasa Kižienė.


        Kovo 23 d. prasidėjusių mokymų metu mokyklos mokytojams buvo pristatyti projekto „Samsung Mokykla ateičiai“ rezultatai, diskutuota apie skaitmeninių pokyčių šiuolaikinėje visuomenėje įtaką švietimo sistemai, susitarta dėl mokyklos skaitmeninių pokyčių vizijos. Seminaro dalyviai aptarė problemas, su kuriomis susiduria ar gali susidurti diegdami išmaniąsias technologijas pamokose, diskutavo, kaip jų būtų galima išvengti. Praktinėje mokymų dalyje mokytojams buvo suteikta žinių, kaip organizuoti mokymo(si) procesą, pagrįstą išmaniųjų technologijų naudojimu, buvo ugdomi gebėjimai kūrybiškai ir išradingai naudoti įvairias skaitmenines priemones, padedančias efektyviau mokyti ir stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė įvairias ugdymui(si) tinkamas Apps programėles, susipažino su debesų kompiuterija bei kitais alternatyviais mokymo(si) šaltiniais.             Mokymų pabaigoje mokytojai aptarė mokyklos skaitmeninių pokyčių projekto „Skaitmeninės priemonės mokėjimui mokytis“ būsimas veiklas ir siekiamus rezultatus. Šio projekto, kuris prasidės balandžio mėnesį, tikslas – ugdymo procese tikslingai ir efektyviai naudoti išmaniąsias technologijas mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui ir vertinimui. Siekiant realizuoti šį tikslą bus panaudota mokyklos techninė bazė bei mokinių turimi išmanūs įrenginiai. Be to, projekto metu bus siekiama sukurti vientisą mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ir vertinimo sistemą, turinčią teigiamos įtakos mokinių asmeninei pažangai ir ūgčiai.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą