Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

Kūrybinė vaizduotė – štai visų išradimų pagrindas. (Nikola Tesla)

2016 m. vasario 10 d., trečiadienis

Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje - dėmesys STEAM ugdymui


STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.,

Dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika) ugdymo reformas, ypatingai daug dėmesio skiriant mokykliniam ugdymui. Siekiama paruošti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis bei užtikrinti visos šalies konkurencingumo ir produktyvumo augimą. Tačiau nepaisant ateities perspektyvų ir darbų rinkos poreikių, tik ketvirtadalis Lietuvos abiturientų renkasi tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų (STEAM) specialybes. STEAM profesijų nepopuliarumą lemia ne tik tai, jog šie mokslai atrodo sudėtingesni, reikalaujantys atidumo, išlavinto loginio mąstymo, bet ir tai, kad dar mokyklose STEAM dalykai dėstomi remiantis formulėmis, teoremomis, aksiomomis, beveik nepateikiant gyvenimiškų pavyzdžių, aktualių kasdienių reiškinių paaiškinimų.
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla suvokdama STEAM srities mokslų poreikį nusprendė tiek pradinio, tiek pagrindinio ugdymo  klasėse stiprinti STEAM mokslų ugdymą ir mokant gamtos bei technologinių mokslų remtis probleminiu, tyrinėjimu grįstu ugdymu, sudarant mokiniams galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminį mąstymą bei kūrybiškumą. Ugdymo proceso metu siekiama, kad mokiniai būtų skatinami domėtis aplinka, ją tyrinėti, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų, diskutuoti apie savo stebėjimus, atradimus, patirtį, įžvelgti gamtos reiškinių priežastis, dėsningumus, sužinoti mokslinių atradimų istorijas ir atskleisti jų svarbą šiuolaikiniame gyvenime.
Diegiant STEAM mokslų stiprinimo strategiją,  bus rengiamos su STEAM dalykais susijusios neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų, modulių programos, organizuojami renginiai, kurie skatins mokinių domėjimąsi gamtos ir technologiniais mokslais. Dėmesys bus skiriamas mokytojų kompetencijų, reikalingų STEAM ugdymui, plėtojimui, gerosios patirties sklaidai ir bendradarbiavimui su STEAM sritį pasirinkusiomis mokyklomis.